shopify visitor statistics
NORFO / OM OSS / ROTARYKLUBBEN / MØTEPLIKTEN

Møteplikten

Møteplikten innebærer at alle rotaryklubber er forpliktet til å holde et møte i uken året rundt, dersom ikke den faste møtedag faller på en helligdag eller avlyses i medhold av bestemmelser i Klubblovens Art. 5. Møtene er normalt av en times varighet, og skal bare unntaksvis gå ut over dette. Klubbens medlemmer forventes å være tilstede på 50 prosent av klubbens møter.

Klubben kan la inntil fire møter i året gå ut.

Det finnes en rekke aksepterte grunner for fravær, se neste avsnitt om møteplikten.

Selv om klubbene er bundet til å respektere Rotarys lover og vedtekter, har de en meget stor grad av selvstendighet i valg av målsetting, møte- og arbeidsprogrammer. Hver rotaryklubb er en autonom enhet innenfor de rammer Rotary Internationals lovverk setter.

Innen Rotary International, som i andre sammenhenger, gjøres lover og vedtekter til gjenstand for fortolkninger. I slike fortolkningsspørsmål er det nødvendig å se den aktuelle problemstillingen i videst mulig sammenheng og (hvis mulig) trekke inn eventuelle forarbeider og annet grunnlagsmateriale som kan gi veiledning om intensjonene med lov-/vedtektsteksten.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer